Vi finns här när vardagen inte fungerar.

Vi är specialister inom socialpsykiatriskt vuxenboende I kombination med samsjuklighet.

Ledningssystem

"Evidensbaserad socialpsykiatriskt vårdboende med specialistkunskap och kärnkompetens."

Haga Göstorps huvuduppgift är att bedriva evidensbaserad socialpsykiatriskt vårdboende med specialistkunskap och kärnkompetens inom rehabilitering för vuxna personer med psykiska funktionshinder.

Ledningssystemet är uppbyggt enligt SS-ISO 9001:2015 och SS-ISO 14001:2015 med undantag för 8:3 då vi inte har någon konstruktion eller utveckling av produkter eller tjänster. Ledningssystemet omfattar hela verksamheten Haga Göstorp Psykiatri AB med vårdenheterna Hagagården i Båstad och Göstorpsgården, Veinge utanför Laholm. Verksamhet som bedrivs på dessa vårdenheter är tillståndspliktig enligt SoL 7 kap 1 § 1, 2 punkten samt HSL.

Verksamhetspolicy

– Haga Göstorp Psykiatri tillhandahåller kvalitativ vård och omsorg med hög socialpsykiatrisk kompetens och miljömedvetenhet. Vi är stolta över att erbjuda boende i trivsam och funktionell miljö i nybyggda och helrenoverade lokaler. Genom utvecklande av det systematiska arbetssättet frigör vi resurser som tillförs utveckling av kvalitetskriterier för våra boende och för vår miljö.

– Haga Göstorp Psykiatri tar ansvar för att uppfylla lagar och andra krav som gäller för vårt kvalitéts- och miljöarbete. Våra medarbetare tar ansvar för verksamhetens rutiner för genomförande och utveckling av god kvalité och miljöaspekter.

– Vi är i vardagen medvetna om hållbar utveckling som främjar god hälsa och sund livsmiljö. Utifrån våra kvalitets- och miljöaspekter väljer vi och utför beteenden därefter. Vi serverar mat som tillagas av hög grad klimatsmarta val som håller god kvalité och uppskattning.

– Vi har som mål att våra boende, anhöriga och placerande enheter ska tycka att insatser och vistelse hos oss når resultat som motsvarar/ överstiger deras förväntningar. Att vi bidrar till god hälsa och minskat utnyttjande av jordens resurser och global uppvärmning.

– Vi följer upp kontinuerligt våra boende, uppdragsgivare och intressenters uppfattning om oss genom att systematiskt utvärdera vår verksamhet.

– Vi kommunicerar våra resultat inom kvalitets- och miljöarbete och finnas tillgängliga för efterfrågad information.

Verksamhetsstruktur

"Haga Göstorp Psykiatri bedriver sin verksamhet i nybyggda välskötta lokaler i fina omgivningar och utemiljö, centralt i Båstad och mer lantlig miljö på Göstorpsgården."

Våra vårdenheter vänder sig till liknande målgrupp och med samma typ av tillstånd, vuxna med psykiska funktionshinder enligt SoL och HSL. Vår organisation består av VD/verksamhetschef och föreståndare, enhetschefer legitimerad sjukvårdspersonal och vård och omsorgspersonal, kökspersonal samt stabsfunktion av administrativ personal med vaktmästare.

Vår personal är 40-talet personer har alla sin specialitet inom socialpsykiatrisk kompetens, administrativa erfarenhet och drift av lokaler och kök.

Ledningsfunktion

  • Styrdokument för kvalitets- och miljöledningssystem
  • Ledningsgruppsarbete och övriga arbetsgrupper
  • Verksamhetsuppföljning och kundkommunikation

Stabsfunktion

  • Personal och löneadministration
  • Bokföring och redovisning
  • Personal och löneadministration
  • Inköp och leverantörshantering

Enhetsfunktion

Rutiner och redovisande dokument för omsorgsarbetet inom verksamheten och för respektive vårdenhet enligt Socialtjänstlagen.

HSL-funktion

Rutiner och redovisande dokument för vårdarbetet inom verksamheten och för respektive vårdenhet enligt Hälso- och Sjukvårdslagen.

Köksfunktion

Rutiner och redovisande dokument för köksarbetet inom verksamheten och för respektive vårdenhet enligt Miljö och Hälsa.

IT- funktion

IT-stöd med rutiner och redovisande dokument för GDPR.

Fastighetsfunktion

Rutiner och redovisande dokument för brandskydd, fastighet, fordon, vaktmästare/ hantverkare och sophantering.

Kontakt