Vi finns här när vardagen inte fungerar.

Vi är specialister inom socialpsykiatriskt vuxenboende I kombination med samsjuklighet.

Våra boenden

En resurs för att få vardagen att fungera

I personalens dagliga arbete finns vi tillgängliga för den enskilde i stöd vid beslut. Vi gör information tydlig, vi förklarar, omformulerar och tillrättalägger för förståelse i stunden. Vi påminner, motiverar och tolkar situationer. Vi finns där för att stödja och vid behov hjälpa att fokusera uppmärksamheten.

Med vår värdegrund skapar vi förutsättningar för en trygg och tillåtande miljö. Att vara accepterad, att få vara annorlunda och allas lika värde är viktigt för oss. Vi bjuder in till gemenskap, lindrar utanförskapet och välkomnar in i gemenskapens värme. Att få stöd och stöttning i att kunna umgås med andra människor och i samhället enskilt och i grupp. Vi ska ständigt skapa en stimulerande, utvecklande och trygg miljö för oss och våra kunder. Vi bryr oss om och vill göra skillnad. Vi arbetar för att ge människor möjlighet till självutveckling genom personcentrerade arbetsmetoden Individens Behov I Centrum, IBIC.

Vår personal är 40-talet personer har alla sin specialitet inom socialpsykiatrisk kompetens, administrativa erfarenhet och drift av lokaler och kök.

En vacker äng

Med individens behov i centrum

När man kommer till oss ska man alltid känna sig välkommen. Vid första samtalet har vi fokus på den enskildes akuta behov och aktuella livssituation. Vi upprättar en genomförandeplan tillsammans med uppgifter från tidigare boende, socialtjänst, sjukvård och anhöriga.

Planen utformas enligt IBIC-metoden och denna ligger sedan som grund i vårt arbete. I planen finns en nära beskrivning av målen inom respektive livsområde. Vi beslutar tillsammans vilken arbetsmetod som passar bäst och hur vardagen ska se ut i boendet. Den dagliga planeringen har den boende i huvudsak med sin kontaktperson.

Personalens insatser i det dagliga arbetet är färdighetsträning, stödjande samtal, samt stödjande insatser praktiskt och emotionellt i vardagen.

Att utveckla färdigheter genom praktiska övningar i relevant miljö.

Våra stödjande samtal är teori- och metodbaserade för att hitta strategier för att lösa eller lindra svårigheter och krav som uppstår i det dagliga livet och individens aktuella funktionstillstånd. KBT, MI, ÅP. Att känslomässigt stödja eller motivera våra boende till aktiviteter och/eller delaktighet.

Uppföljning sker utifrån målen och sker i planerade nätverksträffar men också löpande av ansvarig personal. Vi är angelägna om att följa upp den enskildes upplevelse av kvaliteten på våra utförda insatser. Vi följer upp om vi närmar oss målet, om begränsningen blivit mindre, om vi valt rätt metod för att nå målet och om vald insats är den rätta. Vår uppföljning sammanfattas i en skriftlig vårdrapport eller efter behov i en större bedömning som utformas efter önskemål. All skriftlig uppföljning delges ansvarig handläggare.

Vi använder oss av digitalt stöd i vårt arbete med våra boende. Detta som stöd att skapa god kvalitet och struktur. Där kan vi i realtid övervaka och signera planerade insatser.

Kontakt